YETKİLENDİRME VE VİZE İŞLEMLERİ

Yetkilendirme sertifikaları Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sertifika türleri aşağıdaki gibidir:

  1. a) Yapım ve hizmet sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,
  2. b) İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; EK-7’de yer alan “Sertifika Başvuru Dilekçesi”, Ek-8’de yer alan “Taahhütname” ve EK-9’da belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte dağıtım lisansı sahibi şirkete ya da yetki belgesi sahibi şirketlere başvuruda bulunur.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurularına 30 (otuz) gün içinde cevap verilir. Sertifika verilmesinin uygun görülmesi halinde, sertifika alma bedelinin ödenmesini müteakip sertifika verilir. Dağıtım şirketinin alacağı sertifika hizmet bedelinin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yatırılmaması halinde sertifika başvurusu reddedilir ve başvuru evrakı iade edilir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası 10 yıl süre ile verilir ve her yıl dağıtım şirketine başvuru yapılarak vizelenir.

Menü